Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Jesteś tutaj: Start

Strona główna

          Misja, wizja szkoły i model absolwenta

 

 

,,Dziecko chce być dobre

Jeśli nie umie- naucz.

Jeśli nie wie- wytłumacz

Jeśli nie może-pomóż”

Janusz Korczak

 

Nasza szkoła uczy, tłumaczy, pomaga.

 

Wizja

 1. Nasza szkoła jest miejscem bezpiecznym, zadbanym, czystym, przyjaznym, wolnym od przemocy, pozbawionym barier.

2. Panuje tu życzliwa i przyjazna atmosfera, wzajemny szacunek, akceptacja i współdziałanie nauczycieli, uczniów, rodziców i innych pracowników szkoły.

3. Wyposażona w nowoczesne pomoce dydaktyczne i sprzęt komputerowy umożliwia nauczanie z wykorzystaniem nowych technologii.

4. Uczymy szacunku do tradycji oraz kultury narodu polskiego i kształtujemy postawę patriotyczną,

5. Stworzone są tu optymalne warunki do wszechstronnego rozwoju ucznia w każdym aspekcie, tj. Intelektualnym, wychowawczym, społecznym, zdrowotnym, estetycznym, moralnym i duchowym.

6. Szkoła integruje środowisko lokalne i współpracuje z instytucjami wspierającymi jej działania.

7. W naszej szkole rodzice aktywnie uczestniczą w życiu szkoły, są partnerami w podejmowaniu decyzji dotyczących funkcjonowania szkoły; otrzymują pomoc i wsparcie w wychowaniu dzieci.

8. Nasi nauczyciele są kulturalni, sprawiedliwi, konsekwentni i cieszą się autorytetem wśród uczniów i rodziców. Wspierają dzieci w ich rozwoju, pomagają w rozwiązywaniu problemów, rozwijają zainteresowania. Nauczyciele są wykształceni, systematycznie podnoszą swoje  kwalifikacje poprzez uczestnictwo w doskonaleniu wewnętrznym i zewnętrznym.

 

Nasz absolwent

 Absolwent naszej szkoły umie odnaleźć się we współczesnym świecie, przestrzega zasad tolerancji i prawdziwej komunikacji oraz dąży do dalszego rozwoju, wykorzystując zdobytą wiedzę i umiejętności,

- posiada wiedzę o świecie i wykorzystuje ją w życiu; 

- odpowiedzialny za siebie i innych;

- sumienny i obowiązkowy;

- wrażliwy na krzywdę;

-  pomysłowy i twórczy;

 - posiadający wiarę we własne możliwości.

 

 

 

 

 

 


Przejdź do góry